หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
นางชนัดดา ชนะสกุลนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
หลวงพ่อโต
หลวงพ่อปลื้ม
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวเที่ยงแท้
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
อบต.เที่ยงแท้
ขุนสรรค์
วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย
1
2
3
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE สายเรียบแม่ [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว - ห้วยกรดพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดท่ากระแส - หนองบัว หมู่ที่ 10 [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
 
อบต.สุขเดือนห้า 7 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า โดย นายบุญเลิศ การภักดี ได้กำหนดม [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ประกาศเทศบาตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบา [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สุขเดือนห้า 27 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า โดยนายบุญเลิศ การภักดี จัดทำโครง [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ธรรมามูล ประกาศ การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลธรรมามูล (ฉบับที่ 2) [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล เทศบาลตำบลธรรมามูลพร้อมด้วยจิตอาสา ทำความสะอาด ล้างตลาดดักคะนน ป้องกันเชื้อโควิด [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
ทต.หนองแซง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำห้วยถุงเงิน หมู่ที่ 18 บ้า [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.บางขุด ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 10 บริเวณสายนาผู้ใหญ่เจน แผ้วเกตุ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บางขุด ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 10 บริเวณจากนานายเสน่ห์ แทนรอด [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางขุด ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 4 บริเวณจากนานายวิเชียร แว่นสุข ถึงนานางส [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางขุด ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 4 บริเวณถนน คสล. ถึงนาผู้ใหญ่สุพจน์ คุ้มข [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางขุด ราคากลางโครงปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 4 บริเวณจากนานายประยูร เอี่ยมงาม ถึงนานายนิย [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางขุด ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 3 บริเวณสายถนนกลางทุ่ง [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บางขุด ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 2 บริเวณสายถนนกลางทุ่ง [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางขุด ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 1 บริเวณสายบ้านนายบุญธรรม กองกาญจน์ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาท่าพระ กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
   
 
 

 
 
 
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1004  [ 27 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว996  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว899  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว982  [ 27 มี.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว988 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4518-4587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1842  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1841  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว976 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว981  [ 26 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4444-4517 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0803.3/4373  [ 26 มี.ค. 2563 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1780 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 มี.ค. 2563 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว967  [ 25 มี.ค. 2563 ]
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว966 [แบบเสนอโครงการ]  [ 25 มี.ค. 2563 ]
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว953  [ 25 มี.ค. 2563 ]
มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว955  [ 25 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว964  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2563 กพส. มท 0810.6/ว946  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว950  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 มี.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น กศ. มท 0816.4/ว949 [ผลการดำเนินงาน] [แบบรายงาน]  [ 24 มี.ค. 2563 ]
แจ้งขอเลื่อนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 กพส. มท 0810.2/ว948  [ 24 มี.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว945  [ 24 มี.ค. 2563 ]
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1759  [ 24 มี.ค. 2563 ]
 
 
แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019ฯ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
แจ้งโอนภาษีมูลค่าเพิ่มฯ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
เรื่อง การสำรวจสภาพปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด) [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (ด่วนที่สุด) [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนให้บริการจำนวนมาก [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไไทย [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสัญญา [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
สำรวจโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับการสนับสนุนชุดอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สวัสดีตอนเช้าสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กปฐมวัย ฯ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ฯ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ฯ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
การบันทึกข้อมูลประมาณการายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
งดจัดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
ขอแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
 
 
ทางวัดสารภีจัดงานยกช่อฟ้าจริงรึเปล่าคับ???? (3 พ.ย. 2562)    อ่าน 8493  ตอบ 11  
เว็บไซต์ อบต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 พ.ค. 2561)    อ่าน 1707  ตอบ 14  
จะสมัครบวชเพื่อพ่อหลวงใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ (19 ก.ย. 2560)    อ่าน 503  ตอบ 0  
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 056-484-590

วัดสังฆาราม

วัดวิหารทอง
  

ผลิตภัณฑ์เสบียง
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เที่ยงแท้ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
  ด้านการจัดเก็บรายได้
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ย. 2558
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140 โทรศัพท์ : 056-484590
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
จำนวนผู้เข้าชม 2,394,252 เริ่มนับ 29 ก.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10