หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
นางชุติกาญน์ จงชนะสกุลนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
หลวงพ่อโต
หลวงพ่อปลื้ม
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวเที่ยงแท้
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
อบต.เที่ยงแท้
ขุนสรรค์
วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย
1
2
3
 
 
รายงานการประชุมสภา 5 กรกฎาคม 2562 [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
รายงานการประชุมสภา 1 พฤษภาคม 2562 [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
รายงานการประชุมสภา 14 กุมภาพันธ์ 2562 [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
 
อบต.กุดจอก รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประ [ 28 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.กุดจอก รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประ [ 31 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.กุดจอก รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปร [ 25 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.บางขุด กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 39 
อบต.หันคา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สุขเดือนห้า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.โพนางดำออก เทศบาลตำบลโพนางดำออก มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.เที่ยงแท้ รายงานการประชุมสภา 5 กรกฎาคม 2562 [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.เที่ยงแท้ รายงานการประชุมสภา 1 พฤษภาคม 2562 [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.เที่ยงแท้ รายงานการประชุมสภา 14 กุมภาพันธ์ 2562 [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.ตลุก ประกาศ ราคากลางขั้นต่ำครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองแซง ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองแซง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ธรรมามูล จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปี 2563-2564 [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
   
 


จ้างปรับปรุงขุดลอกคูนาส่งน้ำและคูทื้งน้ำ หมู่ที่ ๕ [ 9 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดท [ 8 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยาง [ 7 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง [ 7 เม.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงขุดลอกคูนาส่งน้ำและคูทื้งน้ำ หมู่ที่ ๕ [ 3 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 27 มี.ค. 2563 ]

 

 
 
 
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2358  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสำหรับธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2369  [ 7 ส.ค. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการและสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและการสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2328  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว23349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2348  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว2340  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว2359  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2357 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลางเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2333  [ 7 ส.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2355  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11465-11540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11413-11464 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2347  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2344  [ 6 ส.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการพิธีมอบรางวัลประจำปี 2562 ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียงพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2332  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2331  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 3 สน.บถ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 กศ. มท 0816.3/ว2323  [ 5 ส.ค. 2563 ]
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล กศ. มท 0816.3/ว2322  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2326  [ 5 ส.ค. 2563 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2320 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2318 [เอกสารแนบ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
 
 
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ด่วนที่สุด กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการฯ [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ฯ [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ฯ [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
เรื่อง ขอส่งคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ฯ [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาวิจัย [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
เร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยฯ [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก \"ฐานทรัพยากรท้องถิ่น\" [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลฯ [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถจ.ชัยนาท ประจำปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร รุ่นที่ 2 [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯ [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองเด็ก [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
 
 
ทางวัดสารภีจัดงานยกช่อฟ้าจริงรึเปล่าคับ???? (3 พ.ย. 2562)    อ่าน 9023  ตอบ 11  
เว็บไซต์ อบต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 พ.ค. 2561)    อ่าน 1769  ตอบ 14  
จะสมัครบวชเพื่อพ่อหลวงใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ (19 ก.ย. 2560)    อ่าน 524  ตอบ 0  
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 056-484-590

วัดสังฆาราม

วัดวิหารทอง
  

ผลิตภัณฑ์เสบียง
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เที่ยงแท้ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
  ด้านการจัดเก็บรายได้
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ย. 2558
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140 โทรศัพท์ : 056-484590
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
จำนวนผู้เข้าชม 2,680,633 เริ่มนับ 29 ก.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10