หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - ข้อมูลผู้บริหาร นายก อบต.
    - ข้อมูลผู้บริหาร ปลัด อบต.
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
    - วิศัยทัศน์/พันธกิจ
    - ยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - ข้อมูลติดต่อ และแผนที่ อบต.เที่ยงแท้
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวประชาสัมพันธื
    - ข่าวกิจกรรม อบต.เที่ยงแท้
    - ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
    - ข่าวสารในเครือข่าย
    - ข่าวสารจาก สถ.จ.
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
    - Link faceboo อบต. อยู่หน้าแว็บไซค์ อบต.เที่ยงแท้
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6